KÜLTÜR TOPLUMUN KARAKTERİNİ YANSITIR


Bir ülkenin en önemli bileşenleri kültür, sosyokültürel yapısı, antropolojik açıdan doğaya ekledikleridir.
Sosyokültür iki temel boyutta incelenir. Bunlardan ilki sosyal yani toplumsal boyut, diğeri ise kültürel boyuttur.
Sosyal boyut ülkede yaşayan toplumun sınıfsal çatışmaları, yapıyı, demografik özellikleri, yaşam tarzlarını, toplumsal hareketliliği, toplumun birlikte hareket etme potansiyelini ve eğitimden tutun da din ve mesleklere kadar geleneksel durumları kapsar. Gelir durumu, eğitim seviyesi, nüfusun coğrafi dağılımı ve etnik yapısı, nüfus yoğunluğu, toplumda yaşayan bireyler demografik özellikler kapsamındadır. Bu özellikler toplumun sosyokültürel potansiyelini ifade eder.
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumun kültürel kalıplarıyla, yaş ortalaması çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu toplumların kültürel kalıpları farklılıklar gösterir.
Bir sosyal sistemde meydana gelen gelişmeleri anlayabilmek için, o sistemin kültürünü iyi analiz etmek gerekir. Çıkan sonuç toplumdaki kültürün Antropolojik açıdan doğaya ekledikleridir. Yani dil, gelenek-görenek, tarih, sanat, yaşam tarzı ve dinsel inançlar gibi maddi ve manevi varlıkların tamamı toplumun genel yapısını, karakterini belirler. En önemli etken eğitim ve eğitimin sürecidir.
Toplumun genel yapısı eğitim sistemiyle karakter bulacaktır. Yaşlı ve genç kuşaklar arasında kültürel anlamda farklılıklar olmayacaktır. Çünkü kültür bireylerin bakış açılarını şekillendirir ve onların içinde bulundukları dünyaya anlam kazandırır.
Kültür, belli davranışların yapılmasını engellerken belli davranışları da normlaştırır. Yani toplumda yerleşmiş tavır, değer ve davranış kalıpları dengelenir.
Kültür, sosyokültür bireylerin ve toplumun çeşitli olaylar karşısında verdikleri duygusal tepkilerin şiddetini de belirler. Toplumu oluşturan bireyleri bir arada tutan ortak alan kültür ve sosyokültürel yapıdır.
Ağaçlar ve ormanlar, akarsular ve göller, dağlar ve denizler, hava ve toprak korunmalı mantığı topluma ortak kültür olarak verilmelidir. Doğayı korumak kültür ve karakteri korumaktır.
Mutlu ve temiz bir dünyada yaşamayı diliyorum.