İSLAMDA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ÖNEMİ
Reklam
Reklam
Osman Artan

Osman Artan

İSLAMDA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ÖNEMİ

15 Eylül 2017 - 09:43

İnsanoğlunun en önemli vasfı; akıl sahibi bir varlık olması, düşünebilmesi ve irade sahibi olmasıyla dilediğini yapabilme hürriyetinin bulunmasıdır. Tefekkür, Kur’an-ı Kerim’de 18 yerde zikredilir ve insanı düşünmeye teşvik eder. Muhammed suresi 24. ayette “Onlar Kur’an-ı iyiden iyiye düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?” buyrulur. Yine tefekkür ve düşünerek kâinata bakmak ibret almak 34 kez işlenmektedir.

Dinimiz ilme, okuyup yazmaya gereken önemi vermiş; ilim elde etme görevini kadın-erkek bütün insanlara yüklemiş, bir insanın iyi bir Müslüman olabilmesi için de ilim sahibi olması ve doğru bilgilerle yoğrulması gerektiği konusunda dikkatimizi bu noktaya çekmiş ve bizlerden daima müspet yolda çalışmayı istemiştir. Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de: “Yaratan Rabbinin adıyla oku; O, insanı bir Alakadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) belleten Rabbin, en büyük Kerem sahibidir"  buyurmak suretiyle, insanın daima arayış içinde olması gerektiğini, eğitim ve öğretimle her an iç içe bulunması lüzumunu belirtmiştir. Bu sebepledir ki; hak ve hakikatin göz ardı edildiği, cehaletin kol gezdiği İslam öncesi döneme “Cahiliye Dönemi” adı verilmiştir.

Efendimiz (a.s), Medine’ye hicretten sonra ilk iş olarak Mescit inşa ettiriyor ve onun hemen yanına da ashabın fakirlerinin kaldığı ve eğitim-öğretim yapılan Suffa kuruluyor. Buradaki öğrenci sayısı dört yüzü buluyor. Yine Medine’nin mahallelerinde okullar açılmış, dokuz camide eğitim faaliyeti yapılmıştır. Efendimiz (a.s) kadınları da ihmal etmemiş hafta da bir gün onlarla ders yapmış, kadınlar da istedikleri her konuda sorular sormuşlar Allah Rasulü’nden bilgi almışlardır. Bedir savaşında on Müslümana okuma-yazma öğreten düşman esirleri serbest bırakılmıştır. Bütün bunlar dinimizin o günün şartları içerisinde bile ilme ne kadar büyük önem verdiğinin açık göstergelerindendir.

İlim hem sahibine hem de etrafındaki diğer insanlara fayda verir. Peygamberimiz (s.a.v) “Allah’ım fayda vermeyecek ilimden sana sığınırım” diye dua ederek faydasız şeylerle meşgul olmamayı dilemiştir. Allah’ın ilmi çok geniştir, sınırsızdır. Rabbimiz Kur’an’da “Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez” buyurur. Rasul (a.s), vahyi ayrım yapmaksızın herkese anlattı. Çünkü dine davet ancak ilimle olur. İlmin yaşı yoktur. Peygamberimiz beşikten mezara kadar ilim tahsili için gayret gösterilmesi gerektiğini ifade eder. Yine Efendimiz kendisinden istifade edilen ilmin sadaka-i cariye hükmünde olduğunu ve sevabının öldükten sonra da devam edeceğini hatırlatır bizlere.

Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz, birçok ilmi gerçeğe ışık tutmuştur. Yağmurun oluşumu, rüzgârların bulutları aşılaması, denizlerin birbirine karışmaması, insanın ana rahmindeki evreleri, evrenin varoluşu vb. daha birçok konuda bizlere bilgiler verilmektedir ki bütün bunlar Müslümanları ilme teşvik etmeye ve o günün sınırlı ilmi ile Kur’an’ın mucize bir kitap olduğunu göstermektedir.

Eğitim ve öğretim insana haddini bilmeyi öğretir. Kul olduğunun idrakini verir. Yunus Emre: İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen Ya bu nice okumaktır, der.

Başımıza gelen felaketlerin büyük bir kısmı cehaletimiz sebebiyle meydana gelmektedir. Bu doğrultu da Hz. Ali’nin şu sözü dikkate şayandır: "Cahillerin kalbi dudaklarında Âlimlerin ağızları kalplerindedir.” İlim tahsil etmek yani eğitim ve öğretim için caba gösteren, gayret sarf eden, bu uğurda yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır. İlim tahsil etmek isteyen kişiyi Allah hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Unutulmamalıdır ki rızkı veren Rezzak olan Allah’tır. İlim sabır işidir, zor bir iştir. Ama buna karşılık yeryüzünde uğraşılacak en güzel iştir. Rabbimden fayda verecek ilim diliyor, faydasız işlerden uzak kalmayı diliyorum. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve milletimiz için Yüce Rabbimden hayırlı ve bereketli olmasını niyaz ederim.

YORUMLAR

  • 0 Yorum